twitter


MENUNTUT ILMU JALAN MENUJU SURGA
Oleh :Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas

Segala puji hanya bagi Allah, kami memuji-Nya, memohon pertolongan dan ampunan kepada-Nya, kami berlindung kepada Allah dari kejahatan diri-diri kami dan kejelekan amal perbuatan kami. Barangsiapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya, dan barangsiapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang dapat memberinya petunjuk.
Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata, tiada sekutu bagi-Nya, dan aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam adalah hamba dan Rasul-Nya.

“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim.[Ali ‘Imran: 102]
“Wahai manusia! Bertakwalah kepada Rabb-mu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembang-biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan Nama-Nya kamu saling meminta, dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.” [An-Nisaa': 1]
“Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar, niscaya Allah akan memperbaiki amal-amalmu dan mengampuni dosa-dosamu. Dan barangsiapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh ia menang dengan kemenangan yang besar.” [Al-Ahzaab: 70-71]
Sesungguhnya sebenar-benar perkataan adalah Kitabullah (Al-Qur-an) dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad shallallaahu ‘alaihi wa sallam (As-Sunnah). Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan (dalam agama), setiap yang diada-adakan (dalam agama) adalah bid’ah, setiap bid’ah adalah sesat, dan setiap kesesatan tempatnya di Neraka.
Amma ba’du:
Kepada saudara-saudaraku seiman dan se’aqidah…
Mensyukuri nikmat-nikmat Allah adalah wajib hukumnya. Allah Subhaanahu wa Ta’aala berfirman:
“Karena itu, ingatlah kamu kepada-Ku niscaya Aku ingat (pula) kepadamu, dan bersyukurlah kepada-Ku dan janganlah kamu mengingkari (nikmat)-Ku.” [Al-Baqarah: 153]
Juga firman-Nya:
“Dan jika kamu menghitung nikmat-nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan dapat menghitungnya. Sesungguhnya manusia sangat zhalim dan sangat mengingkari (nikmat Allah).” [Ibrahim : 34]
Allah Subhanahu wa Ta’ala mengingatkan bahwa manusia sangat zhalim dan sangat kufur karena mereka tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada mereka.
Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat Islam, iman, rizki, harta, umur, waktu luang, dan kesehatan untuk beribadah kepada Allah dengan benar dan untuk menuntut ilmu syar’i.
Manusia diberikan dua kenikmatan, namun banyak di antara mereka yang tertipu. Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda:
“Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan keduanya, yaitu nikmat sehat dan waktu luang.”[1]
Banyak di antara manusia yang tidak mengguna-kan waktu sehat dan waktu luangnya dengan sebaik-baiknya. Ia tidak gunakan untuk belajar tentang Islam, tidak ia gunakan untuk menimba ilmu syar’i. Padahal dengan menghadiri majelis taklim yang mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman para Shahabat, akan bertambah ilmu, keimanan, dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala. Juga dapat menambah amal kebaikannya.
Semoga melalui majelis taklim yang kita kaji dari kitab-kitab para ulama Salaf, Allah memberikan hidayah kepada kita di atas Islam, ditetapkan hati dalam beriman, istiqamah di atas Sunnah, serta diberikan hidayah taufik oleh Allah untuk dapat melaksanakan syari’at Islam secara kaffah (menyeluruh) dan kontinyu hingga kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta’ala dalam keadaan mentauhidkan Allah dan melaksanakan Sunnah. Semoga Allah senantiasa memudahkan kita untuk selalu menuntut ilmu syar’i, diberikan kenikmatan atasnya, dan diberikan pemahaman yang benar tentang Islam dan Sunnah menurut pemahaman Salafush Shalih.
Seorang Muslim tidak akan bisa melaksanakan agamanya dengan benar, kecuali dengan belajar Islam yang benar berdasarkan Al-Qur-an dan As-Sunnah menurut pemahaman Salafush Shalih. Agama Islam adalah agama ilmu dan amal karena Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam diutus dengan membawa ilmu dan amal shalih.
Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:
“Dia-lah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkan-Nya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi.” [Al-Fat-h: 28]
Yang dimaksud dengan al-hudaa (petunjuk) dalam ayat ini adalah ilmu yang bermanfaat. Dan yang dimaksud dengan diinul haqq (agama yang benar) adalah amal shalih. Allah Ta’ala mengutus Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan, menjelaskan Nama-Nama Allah, sifat-sifat-Nya, perbuatan-perbuatan-Nya, hukum-hukum dan berita yang datang dari-Nya, serta memerintahkan untuk melakukan segala apa yang bermanfaat bagi hati, ruh, dan jasad.
Beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam menyuruh ummat-nya agar mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Ta’ala, mencintai-Nya, berakhlak yang mulia, beradab dengan adab yang baik dan melakukan amal shalih. Beliau shallallaahu ‘alaihi wa sallam melarang ummatnya dari perbuatan syirik, amal dan akhlak yang buruk, yang berbahaya bagi hati, badan, dan kehidupan dunia dan akhiratnya. [2]
Cara untuk mendapat hidayah dan mensyukuri nikmat Allah adalah dengan menuntut ilmu syar’i. Menuntut ilmu adalah jalan yang lurus untuk dapat membedakan antara yang haq dan yang bathil, Tauhid dan syirik, Sunnah dan bid’ah, yang ma’ruf dan yang munkar, dan antara yang bermanfaat dan yang membahayakan. Menuntut ilmu akan menambah hidayah serta membawa kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.
Seorang Muslim tidaklah cukup hanya dengan menyatakan keislamannya tanpa berusaha untuk memahami Islam dan mengamalkannya. Pernyataannya harus dibuktikan dengan melaksanakan konsekuensi dari Islam. Karena itulah menuntut ilmu merupakan jalan menuju kebahagiaan yang abadi.
[1]. Menuntut Ilmu Syar’i Wajib Bagi Setiap Muslim Dan Muslimah
Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Menuntut ilmu itu wajib atas setiap Muslim.”[3]
Imam al-Qurthubi rahimahullaah menjelaskan bahwa hukum menuntut ilmu terbagi dua:
Pertama, hukumnya wajib; seperti menuntut ilmu tentang shalat, zakat, dan puasa. Inilah yang dimaksudkan dalam riwayat yang menyatakan bahwa menuntut ilmu itu (hukumnya) wajib.
Kedua, hukumnya fardhu kifayah; seperti menuntut ilmu tentang pembagian berbagai hak, tentang pelaksanaan hukum hadd (qishas, cambuk, potong tangan dan lainnya), cara mendamaikan orang yang bersengketa, dan semisalnya. Sebab, tidak mungkin semua orang dapat mempelajarinya dan apabila diwajibkan bagi setiap orang tidak akan mungkin semua orang bisa melakukannya, atau bahkan mungkin dapat menghambat jalan hidup mereka. Karenanya, hanya beberapa orang tertentu sajalah yang diberikan kemudahan oleh Allah dengan rahmat dan hikmah-Nya.
Ketahuilah, menuntut ilmu adalah suatu kemuliaan yang sangat besar dan menempati kedudukan tinggi yang tidak sebanding dengan amal apa pun.[4]
[2]. Menuntut Ilmu Syar’i Memudahkan Jalan Menuju Surga
Setiap Muslim dan Muslimah ingin masuk Surga. Maka, jalan untuk masuk Surga adalah dengan menuntut ilmu syar’i. Sebab Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Barangsiapa yang melapangkan satu kesusahan dunia dari seorang mukmin, maka Allah melapangkan darinya satu kesusahan di hari Kiamat. Barangsiapa memudahkan (urusan) atas orang yang kesulitan (dalam masalah hutang), maka Allah memudahkan atasnya di dunia dan akhirat. Barangsiapa menutupi (aib) seorang muslim, maka Allah menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba selama hamba tersebut senantiasa menolong saudaranya. Barangsiapa yang meniti suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju Surga. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah (masjid) untuk membaca Kitabullah dan mempelajarinya di antara mereka, melainkan ketenteraman turun atas mereka, rahmat meliputi mereka, Malaikat mengelilingi mereka, dan Allah menyanjung mereka di tengah para Malaikat yang berada di sisi-Nya. Barangsiapa yang lambat amalnya, maka tidak dapat dikejar dengan nasabnya.” [5]
Di dalam hadits ini terdapat janji Allah ‘Azza wa Jalla bahwa bagi orang-orang yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu syar’i, maka Allah akan memudahkan jalan baginya menuju Surga.
“Berjalan menuntut ilmu” mempunyai dua makna:
Pertama : Menempuh jalan dengan artian yang sebenarnya, yaitu berjalan kaki menuju majelis-majelis para ulama.
Kedua : Menempuh jalan (cara) yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu seperti menghafal, belajar (sungguh-sungguh), membaca, menela’ah kitab-kitab (para ulama), menulis, dan berusaha untuk memahami (apa-apa yang dipelajari). Dan cara-cara lain yang dapat mengantarkan seseorang untuk mendapatkan ilmu syar’i.
“Allah akan memudahkan jalannya menuju Surga” mempunyai dua makna. Pertama, Allah akan memudah-kan memasuki Surga bagi orang yang menuntut ilmu yang tujuannya untuk mencari wajah Allah, untuk mendapatkan ilmu, mengambil manfaat dari ilmu syar’i dan mengamalkan konsekuensinya. Kedua, Allah akan memudahkan baginya jalan ke Surga pada hari Kiamat ketika melewati “shirath” dan dimudahkan dari berbagai ketakutan yang ada sebelum dan sesudahnya. Wallaahu a’lam.•
Juga dalam sebuah hadits panjang yang berkaitan tentang ilmu, Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda.
“Barangsiapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju Surga. Sesungguhnya Malaikat akan meletakkan sayapnya untuk orang yang menuntut ilmu karena ridha dengan apa yang mereka lakukan. Dan sesungguhnya seorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang ‘alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para Nabi. Dan sesungguhnya para Nabi tidak mewariskan dinar tidak juga dirham, yang mereka wariskan hanyalah ilmu. Dan barangsiapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh, ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak.”[6]
Jika kita melihat para Shahabat radhiyallaahu anhum ajma’in, mereka bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu syar’i. Bahkan para Shahabat wanita juga bersemangat menuntut ilmu. Mereka berkumpul di suatu tempat, lalu Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam mendatangi mereka untuk menjelaskan tentang Al-Qur-an, menelaskan pula tentang Sunnah-Sunnah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam. Allah Ta’ala juga memerintahkan kepada wanita untuk belajar Al-Qur-an dan As-Sunnah di rumah mereka.
Sebagaimana yang Allah Ta’ala firmankan,
“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang Jahiliyyah dahulu, dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, wahai Ahlul Bait, dan membersihkan kamu dengan sebersih-bersihnya. Dan ingatlah apa yang dibacakan di rumahmu dari ayat-ayat Allah dan al-Hikmah (Sunnah Nabimu). Sungguh, Allah Mahalembut, Maha Menge-tahui.” [Al-Ahzaab: 33-34]
Laki-laki dan wanita diwajibkan menuntut ilmu, yaitu ilmu yang bersumber dari Al-Qur-an dan As-Sunnah karena dengan ilmu yang dipelajari, ia akan dapat mengerjakan amal-amal shalih, yang dengan itu akan mengantarkan mereka ke Surga.
Kewajiban menuntut ilmu ini mencakup seluruh individu Muslim dan Muslimah, baik dia sebagai orang tua, anak, karyawan, dosen, Doktor, Profesor, dan yang lainnya. Yaitu mereka wajib mengetahui ilmu yang berkaitan dengan muamalah mereka dengan Rabb-nya, baik tentang Tauhid, rukun Islam, rukun Iman, akhlak, adab, dan mu’amalah dengan makhluk.
[3]. Majelis-Majelis Ilmu adalah Taman-Taman Surga
Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Apabila kalian berjalan melewati taman-taman Surga, perbanyaklah berdzikir.” Para Shahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud taman-taman Surga itu?” Beliau menjawab, “Yaitu halaqah-halaqah dzikir (majelis ilmu).” [7]
‘Atha’ bin Abi Rabah (wafat th. 114 H) rahimahullaah berkata, “Majelis-majelis dzikir yang dimaksud adalah majelis-majelis halal dan haram, bagaimana harus membeli, menjual, berpuasa, mengerjakan shalat, menikah, cerai, melakukan haji, dan yang sepertinya.” [8]
Ketahuilah bahwa majelis dzikir yang dimaksud adalah majelis ilmu, majelis yang di dalamnya diajarkan tentang tauhid, ‘aqidah yang benar menurut pemahaman Salafush Shalih, ibadah yang sesuai Sunnah Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam, muamalah, dan lainnya.
Buku yang ada di hadapan pembaca merupakan buku “Panduan Menuntut Ilmu”. Di antara yang penulis jelaskan di dalamnya adalah keutamaan menuntut ilmu, kiat-kiat dalam meraih ilmu syar’i, penghalang-penghalang dalam memperoleh ilmu, adab-adab dalam menuntut ilmu, hal-hal yang harus dijauhkan oleh para penuntut ilmu, perjalanan ulama dalam menuntut ilmu, dan yang lainnya. Penulis jelaskan masalah menuntut ilmu karena masalah ini sangatlah penting. Sebab, seseorang dapat memperoleh petunjuk, dapat memahami dan mengamalkan Islam dengan benar apabila ia belajar dari guru, kitab, dan cara yang benar. Sebaliknya, jika seseorang tidak mau belajar, atau ia belajar dari guru yang tidak mengikuti Sunnah, atau melalui cara belajar dan kitab yang dibacakan tidak benar, maka ia akan menyimpang dari jalan yang benar.
Para ulama terdahulu telah menulis kitab-kitab panduan dalam menuntut ilmu, seperti Imam Ibnu ‘Abdil Barr dengan kitabnya Jaami’ Bayaanil ‘Ilmi wa Fadhlihi, Imam Ibnu Jama’ah dengan kitabnya Tadzkiratus Samii’, begitu pula al-Khatib al-Baghdadi yang telah menulis banyak sekali kitab tentang berbagai macam disiplin ilmu, bahkan pada setiap disiplin ilmu hadits beliau tulis dalam kitab tersendiri. Juga ulama selainnya seperti Imam Ibnul Jauzi, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah (dalam Majmuu’ Fataawaa-nya dan kitab-kitab lainnya), Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah (dalam kitabnya Miftaah Daaris Sa’aadah dan kitab-kitab lainnya), dan masih banyak lagi para ulama lainnya hingga zaman sekarang ini, seperti Syaikh bin Baaz, Syaikh al-Albani, dan Syaikh al-‘Utsaimin rahimahumullaah.
Dalam buku ini, penulis berusaha menyusunnya dari berbagai kitab para ulama terdahulu hingga sekarang dengan harapan buku ini menjadi panduan agar memudahkan kaum Muslimin untuk menuntut ilmu, memberikan semangat dalam menuntut ilmu, beradab dan berakhlak serta berperangai mulia yang seharusnya dimiliki oleh setiap penuntut ilmu. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi penulis dan para pembaca sekalian, serta bagi kaum Muslimin. Mudah-mudahan amal ini diterima oleh Allah Subhaanahu wa Ta’ala dan menjadi timbangan amal kebaikan penulis pada hari Kiamat. Dan mudah-mudahan dengan kita menuntut ilmu syar’i dan mengamalkannya, Allah ‘Azza wa Jalla akan memudahkan jalan kita untuk me-masuki Surga-Nya. Aamiin.
Semoga shalawat dan salam senantiasa dilimpah-kan kepada Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wa sallam, keluarga dan para Shahabat beliau, serta orang-orang yang mengikuti jejak mereka dengan kebaikan hingga hari Kiamat.
[Disalin dari Muqaddimah buku Menuntut Ilmu Jalan Menuju Surga “Panduan Menuntut Ilmu”, Penulis Yazid bin Abdul Qadir Jawas, Penerbit Pustaka At-Taqwa, PO BOX 264 – Bogor 16001 Jawa Barat – Indonesia, Cetakan Pertama Rabi’uts Tsani 1428H/April 2007M]
___________
Foote Notes
[1]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh al-Bukhari (no. 6412), at-Tirmidzi (no. 2304), Ibnu Majah (no. 4170), Ahmad (I/258,344), ad-Darimi (II/297), al-Hakim (IV/306), dan selainnya dari Shahabat Ibnu ‘Abbas radhiyallaahu ‘anhuma.
[2]. Lihat kitab Taisiir Karimir Rahmaan fii Tafsiir Kalaamil Mannaan (hal. 295-296) karya Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir as-Sa’di (wafat th. 1376 H) rahimahullaah, cet. Muassasah ar-Risalah, th. 1417 H.
[3]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ibnu Majah (no. 224), dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu, lihat Shahiih al-Jaami’ish Shaghiir (no. 3913). Diriwayatkan pula oleh Imam-imam ahli hadits yang lainnya dari beberapa Shahabat seperti ‘Ali, Ibnu ‘Abbas, Ibnu ‘Umar, Ibnu Mas’ud, Abu Sa’id al-Khudri, dan al-Husain bin ‘Ali radhiyallaahu ‘anhum
[4]. Lihat Tafsiir al-Qurthubi (VIII/187), dengan diringkas. Tentang pembagian hukum menuntut ilmu dapat juga dilihat dalam Jaami’ Bayaanil ‘Ilmi wa Fadhlihi (I/56-62) oleh Ibnu ‘Abdil Barr.
[5]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Muslim (no. 2699), Ahmad (II/252, 325), Abu Dawud (no. 3643), At-Tirmidzi (no. 2646), Ibnu Majah (no. 225), dan Ibnu Hibban (no. 78-Mawaarid), dari Shahabat Abu Hurairah radhiyallaahu ‘anhu. Lafazh ini milik Muslim.
• Jaami’ul ‘Uluum wal Hikam (II/297) dan Qawaa’id wa Fawaa-id minal Arba’iin an-Nawawiyyah (hal. 316-317).
[6]. Hadits shahih: Diriwayatkan oleh Ahmad (V/196), Abu Dawud (no. 3641), at-Tirmidzi (no. 2682), Ibnu Majah (no. 223), dan Ibnu Hibban (no. 80 al-Mawaarid), lafazh ini milik Ahmad, dari Shahabat Abu Darda’ radhiyallaahu ‘anhu.
[7]. Hadits hasan: Diriwayatkan oleh at-Tirmidzi (no. 3510), Ahmad (III/150) dan lainnya, dari Shahabat Anas bin Malik radhiyallaahu ‘anhu. At-Tirmidzi berkata, “Hadits ini hasan.” Lihat takhrij lengkapnya dalam Silsilah ash-Shahiihah (no. 2562).
[8]. Disebutkan oleh al-Khatib al-Baghdadi dalam al-Faqiih wal Mutafaqqih (no. 40). Lihat kitab al-‘Ilmu Fadhluhu wa Syarafuhu (hal. 132).
Source : http://almanhaj.or.id/content/2307/slash/0

90 komentar:

 1. salut dan terimakasih semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan .Amiiin

 1. link baner udah nempel di blog saya sob..
  silakan mampir..
  http://rujakcemil.blogspot.com/

 1. Buluh Perindu Ki Semar, Media Pelet Paling Ampuh
  Ini Adalah Media Pelet Jarak Jauh, dengan media ini Anda tidak harus kenal dengan target yang Anda Tuju, Cukup tahu wajahnya saja Maka Anda bisa memeletnya. dengan menjilat 3x media ini dia akan simpati pada Anda, dibaca mantranya maka dia akan rindu siang malam selalu pingin ketemu dengan Anda. Garansi (untuk Pria/Wanita). hubungi Dani Akbar : 0838 5688 7373 atau kunjungi peletrokok.blogspot.com

 1. harus disyukuri tuh

 1. Link banner udah nempel di blog ane
  Mohon link beknya

 1. dunia hanya untuk mencari bekal unutk akhirat kelak.

 1. Bagus infonya Mas,makasih sudah berbagi,,,
  Saya udah lama pasang banner Sobat,
  jadi izin komen ya.

 1. salut dan terimakasih semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan .Amiiin

 1. Bagus infonya Mas,makasih sudah berbagi,,,

 1. Menuntut ilmu jalan menuju surga :) saya sangat setuju sekali (Y)

 1. dari itu Kita harus banyak sedekah,
  bannernya dah Ane pasang di Blog Gan.
  silahkan mampir juga ya!!!

 1. saya jadi ingat 'talabul ilmi minal mahdi ila lahdzi

 1. Kami adalah produsen sekaligus distributor Kerajinan Kulit Garut yang dibuat oleh para pengrajin kulit sukaregang yang berpengalaman di Kabupaten Garut . Kehadiran kami melalui E-Commerce bertujuan untuk mempermudah jaringan distribusi produk kerajinan kulit Garut . Sehingga permintaan para pembeli dapat dipenuhi dengan praktis dan ekonomis. Produk kami terbuat dari 100% kulit domba(khusus Jaket Kulit) dan sapi (Tas Kulit,Dompet Kulit,Sepatu Kulit,Sandal Kulit,Gantungan Kunci STNK dll) dengan desain-desain yang istimewa mengikuti trend/mode di Indonesia maupun dunia. Kami menerima pesanan accessories dari bahan kulit untuk souvenir/gift pernikahan/hadiah/promosi/launching produk/Apresiasi Perusahaan/Seminar/Rapat Kerja dengan cetak nama dan logo perusahaan/instansi perusahaan pada produk kulit

  Marketing Office & Shop :
  KerajinanKulitGarut.Com
  Jl. Merdeka No.138
  Garut - West Java - Indonesia

  Phone & SMS : 082118649645
  PIN Blackberry : 22D404B2
  Contact Person : Candra

 1. terimakasih, sebuah pembahasan yang sangat islami semoga bermanfaat amin

 1. Keterpurukan hidup membuat saya melakoni pesugihan di PAK MANDALA,sebelumnya saya Mendapatkan no hp aki (082348985714) dari teman yang sudah sukses kaya, saran PAK MANDALA pesugihan yang cocok untuk saya adalah Bank GHAIB, di waktu itu tanpa banyak perhitungan saya ikuti petunjuk dari aki ,saya sudah sangat bingung dengan hutang yang beratus-ratus juta. Untung saja ada PAK MANDALA yang membantu melalui syareatnya. Saya serahkan umur 1 hari saya untuk ritual ini . pada malam pelaksanaan ritual saya merasa sesuatu yang sangat asing,. Karna merasa tak kuat kemudian saya coba melelapkan diri, entah sadar atau tidak saya melihat sosok makhluk tinggi besar yang memberikan saya kain hitam yang berisi uang 50-100rbuan yang sangat banyak setelah benar-benar sadar saya memeriksa kotak hitam yang telah saya persiapkan sebelumnya atas perintah PAK MANDALA ,dan dengan sangat terkejut saya melihat kotak tersebut penuh dengan uang 50-100ribuan sampai ratusan lembAr banyaknya , tanpa ada rekayasa saya membuat kesaksian ini karna semua ini benar-benar saya alami. SUMPAH DEMI ALLAH DAN ATS NAMA KELUARGA Saya ucapkan ribuan terimkasih kepada PAK MANDALA,saat ini hutang saya telah lunas dan saya tlah memiliki toko elektronik yang lumayan besar . sekali lagi saya ucapkan terimakasih yang sangat besar kepada PAK MANDALA dan keluarga.

 1. sungguh sangat menarik artikel yang di postingkan jadi betah berkunjung ke blog ini

 1. sungguh sangat menarik artikel yang di postingkan jadi betah berkunjung ke blog ini

 1. Makasih nih artikelnya keren banget %%

 1. info menaric sangat bermanfaat bagi umat beragama.

 1. ilmu tidak susah di cari asal kita bisa berusahan dan trus berusaha

 1. syukran untuk share nya. ilmu menaikkan derajat kita.

 1. Www.klinikPembesarpenis.Com
  Pusat Obat Kuat Sex Pria - Obat Alat Pembesar Penis - Alat Bantu Sex Pria Dan Wanita - Obat Pelangsing Badan Herbal, Dll...


  Tersedia Juga :

  Obat Kuat Sex Pria.
  Obat Pembesar Penis.
  Alat Pembesar Penis.
  Minyak Pembesar Penis.
  Alat Bantu Sex Pria.
  Alat Bantu Sex Wanita.
  Obat Pelangsing Badan.
  Obat Penggemuk Badan.
  Obat Penyubur Sperma.
  Selaput Dara Buatan.
  Pembesar Payudara.
  Kesehatan Kecantikan.
  Obat Pelangsing Tubuh ABC Acai Berry.

  Kepuasan Customer Adalah Perioritas Bagi Kami, Terima Kasih
  Selamat Berbelanja.

 1. jaket kulit broockleather

 1. Kami Apotik Online Memperkenalkan obat pembesar penis Aman Herbal Ampuh Bikin Penis anda Besar Panjang
  Dan Permanen, pembesar penis Produk Terbaik No 1 Didunia Obat Herbal Yang Sudah Terdaftar Keamananya Di FDA BPOM ( Badan Pengawasan Obat dan Makanan ) Canada Dan America.

 1. Apotik Online Jual obat bius sedia juga obat tidur ada juga obat kuat Dan obat perangsang wanita.

 1. Kami, perwakilan dari DPC Partai GERINDRA Kabupaten Karawang, mengajak putra/i bangsa Indonesia untuk bergabung dengan kami. Semoga melalui visi/misi dari Partai GERINDRA, kita dapat mewujudkan kemandirian bangsa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan kontak kami atau kunjungi blogspot kami. SALAM GERINDRA!!!
  Alamat : Ruko Arcadia blok 12A no. 1, Galuh Mas, Karawang Barat
  Blogspot : http://roykecenter.blogspot.com

 1. memang menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim, Ayuk kkita menuntun ilmu setinggi langit , agar islam semakin tegak .
  http://grosirfitnes.com

 1. Thank you for the information of his article is very nice and I like to read this article I know a lot of things thanks ...

  Jual Obat Kuat, Alat bantu sex
  Obat pembesar penis


  perangsang wanita, obat perangsang


  Alat bantu sex wanita

 1. VMENPLUS adalah produk herbal alami yang sangat efektif dan OBAT VMENPLUS berhasiat untuk mengatasi masalah pria dewasa. OBAT VMENPLUS ASLI Berfungsi Sebagai OBAT PEMBESAR PENIS Yang Terjamin Hasiatnya Dan Alami Tanpa Efek Samping Jangka Panjang. Pastikan VMENPLUS ASLI Di Tempat Kami AGEN VMENPLUS
  VIMAX DI MEDAN

 1. Thank you for sharing in this article
  I can learn a lot and could also be a reference
  I hope to read the next your article updates.

  VIMAX adalah produk herbal alami yang sangat efektif dan VIMAX CANADA berhasiat untuk mengatasi masalah pria dewasa. VIMAX ASLI CANADA Berfungsi Sebagai OBAT PEMBESAR PENIS Yang Terjamin Hasiatnya Dan Alami Tanpa Efek Samping Jangka Panjang. Pastikan VIMAX ASLI Di Tempat Kami AGEN VIMAX CAPSULE

 1. assalamualaikum, incredible, I really love it. I hope you can continue to update on this blog, because I would often visit

 1. Thank you for the information of his article

  jual obat bius

  obat tidur

 1. terimakasih, semoga admin sukses selalu
  Obat Pembesar Penis Vimax Asli

 1. ciri vimax asli
  vimax
  viagra Usa

  terima kasih gan semoga bermanfaat...

 1. interesting info boss , hope helpful

 1. ilmu itu memang seperti harta yang tidak akan pernah habis. orang punya ilmu, ia akan dimudahkan jalannya dalam mencari rejeki dan persahabatan. salut deh dengan artikel pak fauzi


 1. I love your website, I would appreciate it for a good read this !!!
  Do not forget a visit back to my website:

  => Vimax | Viagra | Obat Mandul | Pembesar Penis
  => Vimax Asli | Vimax Canada | Vimax Original
  => Vimax | Obat Pembesar Penis | Vimax Asli
  => Vimax Asli | Obat Kuat Viagra | Obat Penyubur Sperma
  => Vimax | Vimax Canada | Pembesar Penis
  => Vimax Canada | Vimax Original | Vimax Herbal


 1. Summer in qassim is hot but in winter it usually rains and weatheris beautiful.
  Qassim & QU


 1. terima kasih gan atas infonya ...
  Vimax
  Viagra
  Obat Kuat
  Obat Pembesar Penis
  Klg

 1. thanks info gan!! lanjutkan, baca juga tentang cara, apa, apa, apa, apa, cara, cara, cara, daftar, gejala, gejala, harga, harga, jual, kenapa, kenapa, obat, obat, obat, obat dan tentang ini juga ya kang obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat, obat yang mungkin bisa membantuan anda dalam menentukan tulisan berikutnya. Oke kang sama-sama sharing saja.

 1. ijin nyimak ya gan.. artikelnya bagus banget.. thanks gan

  Agen Casino
  Agen Kasino
  Bandar Casino
  Casino Online
  Live Kasino

 1. Salam hangat dari Web Admin www.alpen01.com ...

 1. ide ini bagus jg sih cuman bagusan kalau bsaa yang mantap gan... Bioskopkeren yang paling update dah gan...

 1. I love the way you write and share your niche! Very interesting and different! Keep it coming!

 1. Jual Obat Aborsi Asli | Obat Cytotec Asli | 082241083319
  jual obat aborsi pills cytotec asli manjur untuk menggugurkan kandungan usia 1 - 6 bulan gugur tuntas.CYTOTEC OBAT ASLI sangat efektif mengatasi TELAT DATANG BULANdan menjadikan anda gagal hamil , CYTOTEC adalah OBAT ABORSI 3 JAM BERHASIL GUGUR TUNTAS dengan kwalitas terbaik produk asli pfizer nomor 1 di dunia medis
  JUAL OBAT ABORSI DI BANJARNEGARA
  JUAL OBAT ABORSI DI BANYUMAS
  JUAL OBAT ABORSI DI PURWOKERTO
  JUAL OBAT ABORSI DI BATANG
  JUAL OBAT ABORSI DI BLORA
  JUAL OBAT ABORSI DI BOYOLALI

 1. Amazing website BRO !!! Toko_online I like it and check it recently

 1. DAMQQ | BANDAR POKER | AGEN POKERV | BANDARQ | CEME | DOMINO ONLINE

  Yuk Buruan ikutan bermain di website DamQQ

  Sekarang DAMQQ Memiliki Game terbaru Dan Ternama loh...

  9 permainan :
  => Poker
  => Bandar Poker
  => Domino99
  => BandarQ
  => AduQ
  => Sakong
  => Capsa Susun
  => Bandar 66
  => Perang Baccarat (NEW GAME)

  => Bonus Refferal 20% (x2,x3)
  => Bonus Turn Over 0,5%
  => Minimal Depo 10.000
  => Minimal WD 20.000
  => 100% Member Asli
  => Pelayanan DP & WD 24 jam
  => Livechat Kami 24 Jam Online
  => Bisa Dimainkan Di Hp Android
  => Di Layani Dengan 5 Bank Terbaik
  => 1 User ID 9 Permainan Menarik

  Info Lebih Lanjut Hubungi Pihak Cs DamQQ Melalui :
  Daftar : DamQQ
  Whatsapp : +855885578926
  Line : DAMQQPOKER

 1. *WakaToto Bandar Togel Online Tepercaya*
  Kami memberikan pelayanan dan kualitas server berkelas international
  Gabung dan rasakan sendiri kapanpun dan dimanapun
  Situs Rolet Online Terpercaya
  Bandar Dadu Online
  Situs Casino Online Terbaik
  Syair Hk
  Data SGP
  Prediksi Togel Online

 1. Mari bergabung bersama EYANGSLOT Agen Slot Online Dan Togel Online Terpercaya dan Terbesar di Indonesia.

  Jangan menunda kesempatan untuk jadi jutawan, join sekarang juga !!!

  Jangan mengaku jago main poker & domino kalau belum bermain di EYANGSLOT

  Kami hadir dengan berbagai macam permainan dalam 1 ID :
  Eyangslot menyediakan 10 pasaran togel :
  MIAMI, HK SIANG, SYDNEY, SINGAPORE, SINGAPORE 45, MALAYSIA, ALMADA, QATAR, HONGKONG, ESPANA

  Dan 5 Server Terbesar Slot Online :
  PRAGMATIC PLAY, HABANERO, TOPTREND GAMING, SPADEGAMING, JOKER

  Menydiakan Juga Banyak Bonus antara lain :
  - BONUS DEPOSIT MEMBER BARU 5% (KHUSUS GAME TOGEL)
  - BONUS DEPOSIT MEMBER BARU 5% (KHUSUS GAME SLOT)
  - BONUS DEPOSIT MEMBER BARU 5% (KHUSUS GAME LIVE CASINO)
  - BONUS DEPOSIT HARIAN 5% (SLOTGAMES)
  - BONUS DEPOSIT HARIAN 1% (TOGEL)
  - CASHBACK BULANAN TOGEL 2%
  - CASHBACK MINGGUAN 3% (KHUSUS GAME SLOT)
  - CASHBACK MINGGUAN 5% (KHUSUS GAME LIVE CASINO)
  - BONUS BB (BOLAK-BALIK) PRIZE 1 @100.000
  - BONUS REFERAL UP TO 5%

  Ajak teman anda sebanyak-banyaknya dan tingkatkan turnover Anda di slot deposit pulsa dan togel deposit pulsa, maka makin banyak bonus yang akan di dapatkan.

  Kemenangan anda merupakan kebanggaan kami, karena dengan kemenangan anda, maka anda akan semakin betah bermain di EYANGSLOT

  - LiveChat EYANGSLOT Online 24 Jam Non Stop
  - Support Platform ANDROID dan IOS
  - Minimal Deposit 20.000 / Withdrawnya Rp 50.000
  - Proses Deposit / Withdraw tidak sampai 3 menit !
  - Bertransaksi di support semua BANK Indonesia

  Gabung Di Sini, Lebih Banyak Menangnya !!!

  Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kami di.
  Whatsapp : +6285236818837

 1. The words in your post seem to be running off the screen in Safari. hppoker

 1. No idea exactly why. pokerqiu

 1. This site is one of the best I have found. gembalapoker

 1. Always verify the truth before taking any legal actions. pokernet88

 1. I agree, for the most part, but don’t you feel as if the issue is more complex than that? aladinpoker

 1. Just keep updating much useful information so that reader like me would come back over and over again. pokermantul